Mēnesis: 2023. gada novembris

BTA pasākums “Vairo labestību”

Šodien Talsu novada vidusskolas direktore Dana Kalašņikova kopā ar 11. klases skolnieci Patrīciju Leinu Andrejevu un 10. klases skolnieci Agnetu Ratnieci apmeklēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto pasākumu “Vairo labestību”, kura ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns Saliedēšanās nedēļai no 8.janvāra 2024.gadā.

Saliedēšanās nedēļas mērķis būs preventīvi mazināt un novērst tādas problēmas kā vardarbība, mobings, atstumšana, bailes, nedrošība u.c., kā arī uzlabot emocionālo labjutību klasē, saliedēt klases kā komandas, vairot draudzību un sadarbību.

Goda balva skolotājai L.Boginskai

L .Boginska kā matemātikas skolotāja Talsu novada vidusskolā strādājusi  kopš 2015. gada, kur pildījusi arī klases audzinātājas pienākumus. Strādājot skolā, aktīvi iesaistījusies projektā “Pumpurs”, sniedzot atbalstu skolēniem, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Ilgus gadus darbojusies Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijā, kuras darbs ir balstīts uz bērnu un jauniešu garīgi – tikumiskās audzināšanas pamatiem. Pateicoties pašaizliedzīgam darbam, zināšanām un empātijai, nemitīgai vēlmei profesionāli pilnveidoties, veicinājusi vēlmi skolniekos uzticēties, izzināt un apgūt matemātiku kā interesantu un aizraujošu mācību priekšmetu, kā arī veicinājusi vietējās kopienas sabiedrības veidošanos, audzinot skolā atbildīgus un patriotiskus novadniekus, kuru dzīves gaitas pēc skolas absolvēšanas turpinās novadā kā aktīviem sabiedrības locekļiem.
Lepojamies!