21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidības saglabāšanai pasaulē, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Šajā dienā īsteno dažādas akcijas un koordinē dažādas aktivitātes –diskusijas sabiedrībā par dzimtās valodas jautājumiem, par valodas prasmes nozīmi, par izkoptas valodas nozīmi, par cieņu pret savu un citu valodām. Latvijā Starptautisko dzimtās valodas dienu atzīmē kopš 2005. gada. Vairāk informācijas http://skolas.unesco.lv/lv/dzimtas-valodas-diena/
Mūsu skolā latviešu valodas skolotājas Aija Grīvane un Dace Ignaša 20.februārī aicināja 7.-12.klašu skolēnus uz tematisku diskusiju “Vai labus darbus darīt ir moderni?”, par pamatu diskusijai ņemot Rūdolfa Blaumaņa pasaku “Velniņi”. Skolēni grupās veidoja radošas prezentācijas, strādāja ar pasakas fragmentiem, diskutēja un apmainījās ar viedokļiem par to, vai mūsdienās labie darbi jauniešu vidū ir aktuāli, vai tie vispār ir moderni.
Skolēni dažādos uzdevumos apstiprināja labo darbu vērtību: piepildīja un dāvināja “Dāvanu maisu” ar vēlējumiem; aptaujāja grupu biedrus un ieguva atziņu, ka jaunieši arī mūsdienās grib darīt labus darbus un saprot labo darbu nozīmi; moderni muzicēja repa stilā un atveidoja pasakas velniņus un viņu nedarbus.
Noslēgumā skolēni secināja, ka labie darbi ir un būs nepieciešami ikviena cilvēka dvēselei, dvēseles mieram un cilvēka labai pašsajūtai ikdienā.
Manuprāt, Dzimtās valodas nedēļa ir būtiska jauniešiem, skolai, valstij, lai saglabātu savas tautas un savas personības individuālo identitāti, lai mācītu jauniešus vērtēt savu personīgo ieguldījumu dzimtās valodas, sevis un savas tuvākās apkārtnes pilnveidošanā, mīlestībā pret zemi, cieņā pret valsti un cilvēci kopumā. Jaunieši ir atvērti jaunām idejām un vēlas kopt savu dzimto valodu. Ar šo atziņu noslēdzām dalību UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Starptautiskās dzimtās valodas dienu pasākumos Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā.

Paldies par atsaucību skolēniem un skolotājām!
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Ina Tenberga