Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana un trauksmes cēlēja sniegtā informācija?

Trauksmes celšana ir godprātīgi sniegta informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Būtiskas trauksmes cēlēja sniegtās informācijas pazīmes:

1) Tā iegūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;

2) Ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes celšanas likums stājās spēkā 2019. gada 1. maijā.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm (Trauksmes celšanas likums).

Kas nav trauksmes cēlējs un trauksmes celšana?

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona.

Trauksmes cēlējs nav fiziska persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana.

Kādas ir trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas?

Likumā paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība (ziņojuma autors tiek pseidonimizēts) un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Trauksmi var celt:

1) Vēršoties darba vietā (iekšējā trauksmes celšana);

2) Vēršoties kompetentajā institūcijā (ārējā trauksmes celšana);

3) Publiski (Trauksmes celšanas likuma 4.panta otrjā daļa paredzētos gadījumos);

4) Izmantojot trauksmes cēlēju kontaktpunkta (Valsts kanceleja), biedrības vai nodibinājuma, arodbiedrības vai to apvienības starpniecību.

Kas ir kompetentā institūcija trauksmes celšanas aspektā?

Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kura saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kompetenci ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru tiek celta trauksme, un tai ir atbilstošas pilnvaras un kapacitāte veikt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas izvērtēšanu, konstatēt pārkāpumu un reaģēt uz to.

2) Papīra formā pa pastu, atzīmējot uz ziņojuma norādi, ka tas sagatavots atbilstoši Trauksmes celšanas likumam;

3) Iestādes kontaktpersonai klātienē – ziņojot mutvārdos, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību (eID).

Ja izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts atbilstošās kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, atbilde trauksmes cēlējam tiks nosūtīta uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

Papildu informācija: https://www.trauksmescelejs.lv/ vai Valsts kancelejas tīmekļa vietnē https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji.