PUMPURS

Ieguvumi projektā “PuMPuRS”

Dalība projektā PuMPuRS Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” deva  iespēju saņemt individuāli nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Projekta īstenošanas laikā  no 2017./2018.m.g. līdz 2022.gada decembrim projekta mērķis tika veiksmīgi īstenots –  mazināts to jauniešu skaits, kuriem ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības un nepabeigt skolu.

Atbalstu saņēma 217 skolēni. Ar gandarījumu varam teikt, ka pateicoties projektā sniegtajām iespējām, izglītojamiem ir vērojami uzlabojumi mācībās, novērsti vai mazināti riski – motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, iesaiste konfliktsituācijās  u.c. Katram projektā iesaistītajam  bija iespēja saņemt individuālu pedagoga konsultāciju kādā no mācību priekšmetiem vai konsultatīvā atbalsta konsultāciju.

Projekta “PuMPuRS” pozitīvo ietekmi un izglītojamo izaugsmi atzinuši gan pedagogi, gan izglītojamie, gan viņu vecāki.

 

    Talsu novada pašvaldība ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiek sniegts personalizēts atbalsts jauniešiem, kuriem radušies dažādi iemesli un iespējama skolas pamešana, kā arī tiek veidota ilgtspējīga atbalsta sistēma skolās un pašvaldībās. Projekta atbalstu var saņemt vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni. Talsu novada vidusskola atbalsta projektu un ir iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem.

Oresta stāsts raidījumā “Klase” 

    Viens no projekta mērķiem ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, kā bērni un jaunieši skolā jūtas, kādi iemesli un pazīmes bērnos norāda par skolas pamešanas varbūtību.   Vairāk info: http://www.pumpurs.lv/

Turpinām DALĪBU  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ NR.8.3.4.0/16/I/001 “ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI”, projekts turpināsies līdz 2023. gada 31. decembrim. Katru mācību gadu dalību projektā izmanto no 17-25 jaunieši.  

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Izglītības kvalitātes valsts dienests) tiek īstenots, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Talsu novada vidusskola atbalsta projektu un ir atkārtoti iesaistījusies atbalsta sniegšanā jauniešiem.